Information om behandlingen av dina personuppgifter och sekretess

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver folkbiblioteken i Alvesta kommun spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer, lånekortsnummer och ett systeminternt identifikationsnummer. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Du kan bara bli låntagare hos folkbiblioteken i Alvesta om du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på alvesta.bibliotek@alvesta.se eller 0472-152 69. Personuppgiftsansvarig för folkbiblioteken är Kultur- och fritidsnämnden i Alvesta kommun. Du kontaktar dem enklast genom att ringa 0472-150 00 eller skicka e-post till kommunen@alvesta.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

Vill du veta mer om hur Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR

 

Bibliotekskort

Bibliotekskortet är gratis. Ta med fotolegitimation när du skaffar lånekort och pin-kod. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt bibliotekskort. Detta gäller även medier och andra föremål inne i biblioteket, t ex kontroller till tv-spel. Om något som du har lånat försvinner eller förstörs är du ersättningsskyldig. Du är skyldig att anmäla förlust av bibliotekskort till biblioteket så att kortet kan spärras. Ersättningskort kostar 10 kr för barn och 20 kr för vuxna. Adressändring ska anmälas till biblioteket. Medtag alltid bibliotekskortet när du vill låna på biblioteket. Som vuxen låntagare räknas du från och med att du fyller 18 år. Föräldrar måste underteckna låneavtal om du är under 18 år och skaffar lånekort. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Reservation

Du kan beställa böcker och andra medier gratis. Är du inloggad med lånekort och pin-kod kan du reservera själv direkt i katalogen

Inköpsförslag eller fjärrlån

Du kan föreslå att biblioteket köper den bok, skiva eller film som biblioteket saknar. Ibland fjärrlånar biblioteket från andra bibliotek. Fjärrlån är gratis.

Lånetid

Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Om det är kö är lånetiden 14 dagar. Du kan låna om fyra gånger. Du ansvarar för att de medier som lånats återlämnas senast på återlämningsdatumet. Förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen, för vuxna. Det blir inga förseningsavgifter på barnlån. Medier som inte återlämnats skickar biblioteket faktura på.

Lånade medier

Du är skyldig att ersätta medier som skadats eller förkommit under lånetiden. Biblioteket tar inte ansvar för skador på teknisk utrustning som uppstått när du använt våra cd-skivor, dvd-filmer med mera.

Dvd

Du måste vara 15 år för att få låna dvd-film.

Logga in

När du loggar in kan du se dina lån och reservationer. Här kan du också ändra adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. För att logga in behöver du ett lånekort med pin-kod.

Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om lånereglerna och följa dessa. Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att återkalla lånerätten.

Nytt lånekort

Om du har förlorat ditt lånekort kan du få ett nytt hos oss. Det kostar 10 kr för barn och 20 kr för vuxna.

Förseningsavgifter 

Förseningsavgifter tas ut på böcker och annat som lånats på vuxenkort.

10 kr/lån och påbörjad vecka.

Räkning

Vid räkning tillkommer en administrativ avgift på 50 kr för vuxna, ingen avgift för barn.

Lånestopp och förstörda medier

Du får inte låna om du har en räkning eller en skuld på 100 kronor eller mer. Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset då detta kan tillämpas. I övrigt gäller det schablonbelopp som fastslagits för mediet. Då ett medium har ersatts genom betalning har du inte rätt att erhålla återbetalning om mediet senare återlämnas.

Språk