Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

 

För att kunna fullfölja vårt avtal med dig som låntagare och användare av våra tjänster behöver folkbiblioteken i Alvesta kommun spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behandlar är namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, personnummer, lånekortsnummer och ett systeminternt identifikationsnummer. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Du kan bara bli låntagare hos folkbiblioteken i Alvesta om du godkänner att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade dig som låntagare. Uppdatering av vissa personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss i tre år efter ditt senaste lån.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer som arbetar i vår verksamhet samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på alvesta.bibliotek@alvesta.se eller 0472-152 69. Personuppgiftsansvarig för folkbiblioteken är Kultur- och fritidsnämnden i Alvesta kommun. Du kontaktar dem enklast genom att ringa 0472-150 00 eller skicka e-post till kommunen@alvesta.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och för enskilds användning av informationsteknik gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 3 §).

Vill du veta mer om hur Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR

Sök

Språk